ALGEMENE
VOORWAARDEN
BUREAU PASSCHIER

Artikel 1 - werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Bureau Passchier, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
Artikel 2 - totstandkoming overeenkomst
Alle aanbiedingen van de zijde van Bureau Passchier zijn herroepelijk, tenzij een aanbieding een termijn voor de aanvaarding inhoudt. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever aan Bureau Passchier.
Artikel 3 - tarieven
De overeengekomen tarieven zijn exclusief BTW, vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande aankondiging door Bureau Passchier worden gewijzigd. In geval van prijsverhoging is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 4 - verzuim
 1. Indien de opdrachtgever in verzuim is met enige uit kracht van de wet, deze voorwaarden dan wel de overeenkomst op hem rustende verplichting, heeft Bureau Passchier het recht de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever kenbaar te maken zulks onverminderd het recht van Bureau Passchier op schadevergoeding. Voorts heeft Bureau Passchier alsdan het recht om de geleverde documenten middels een tot de opdrachtgever gerichte schriftelijke verklaring terug te vorderen. Door deze verklaring wordt de overeenkomst ontbonden, onverminderd, wederom, het recht van Bureau Passchier op schadevergoeding.
 2. In gevallen dat:
  • de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, en verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
  • De opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  • De opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf;
  • Bureau Passchier uit mededelingen van of namens de opdrachtgever moet afleiden dat deze tekort zal schieten in de nakoming van zijn verbintenissen;
  • Bureau Passchier goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming zal tekortschieten, en de opdrachtgever vervolgens niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning van de zijde van Bureau Passchier, met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.
  • Vaststaat dat nakoming van de verbintenissen door de opdrachtgever zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn; heeft Bureau Passchier de bevoegdheid om de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld. Indien een dergelijke zekerheid niet binnen een door Bureau Passchier aan te geven redelijke termijn wordt gesteld, dan heeft Bureau Passchier het recht de overeenkomst te ontbinden zulks onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan.
Artikel 5
Bureau Passchier is nimmer tot enig andere schadevergoeding gehouden voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade aan derden, dan tot het bedrag vermeerderd met het eigen risico waarvoor Bureau Passchier, naar algemeen aanvaarde normen van aansprakelijkheidsverzekeringen, zich heeft verzekerd, behoudens opzet of grove schuld en voor zover zulks niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht.
Artikel 6 - betaling
 1. Betalingen dienen zonder aftrek of enige korting te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, een en ander door de Bureau Passchier te bepalen.
 2. Bij overschrijding van de termijn van 21 dagen wordt 1,5% rente per maand in rekening gebracht, zonder dat daartoe voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
 3. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door Bureau Passchier gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering.
 4. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen dan wel anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, komen alle daartoe ontstane kosten van invordering voor rekening van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van het totaal verschuldigde met een minimum van € 150,00
Artikel 7 - geschillen
Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met de overeenkomsten als bedoeld in deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.
Artikel 8 - toepasselijk recht
Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden.